NORDMUS er et grænseoverskridende netværk, hvis hovedformål er at etablere et regionalt dansk-tysk museumsforbund. Forbundet skal fungere som en stabil platform for musealt samarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Dermed skabes stabile, institutionelle strukturer inden for kulturarvsområdet. Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Interreg-program ”Tyskland-Danmark”.

Etablering af faste samarbejdsstrukturer

Projektet styrker den institutionelle kulturavskapacitet gennem opbygning og vedligeholdelse af netværk på kulturarvs- og museumsområdet på tværs af den dansk-tyske grænse. Netværkets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og formidling af disse resultater. Med netværket skabes en platform, som giver aktører inden for kulturturisme, forskningsinstitutioner og museer mulighed for at opbygge nye partnerskaber og etablere en organisations- og kommunikationsstruktur i området i den sydvestlige Østersø.

Læs mere

Gennem samarbejde og forening af ressourcer, kompetencer og viden genereres en merværdi til gavn for hele regionen. Synliggørelse og udnyttelse af områdets kulturhistoriske rigdomme og potentiale skal vække interesse for området og styrke den fælles regionale bevidsthed. Dette skal bidrage til at gøre regionen omkring Femern Bælt mere attraktiv og vækststimulere turisme og arbejdsmarked.

Make people stop and see

Regionen i den sydvestlige Østersø er præget af en særdeles rig kulturarv. NORDMUS projektet skal præsentere og synliggøre den kulturelle rigdom og dermed skabe en bevidsthed om regionens potentiale. Det vil styrke den kulturelle integration i området og øge regionens tiltrækningskraft i forhold til både turisme og arbejdsmarked. Kortlægning af museums- og kulturarvslandskabet og dets aktører, herunder museer, kulturarvsinstitutioner og museumsrelevante fagpartnere, muliggør diskussion og overvejelser omkring fælles, grænseoverskridende udfordringer, muligheder og behov. Disse overvejelser skal danne grundlag for udarbejdelse af fælles strategier, koncepter og handleplaner for området.

Læs mere

NORDMUS forankrer ikke mindre end 53 museer og udstillingssteder i en grænseoverskridende stabil institutionel struktur. Projektets ti formelle samarbejdspartnere dækker den museale, kulturhistoriske og strukturelle mangfoldighed, der findes i hele regionen. Museerne har en lang række foreninger og frivillige tilknyttet og er dermed forankret i den lokale befolkning. Projektdeltagerne havde i 2015 i alt 37 støttekredse og venneforeninger, med i alt 10.156 medlemmer. 689 frivillige hjælper museerne i deres fritid.

Planlagte resultater

Opbygning af det dansk-tyske museumsnetværk


Kortlægning af museums- og kulturarvslandskabet og dets aktører: museer, kulturarvsinstitutioner, museumsrelevante fagpartnere og forskningsinstitutioner

Udarbejdelse af grænseoverskridende strategier, koncepter og handleplaner og publicering af resultaterne

Stiftelseskonference

Etablering af organisations- og kommunikationsstrukturer inden for det dansk-tyske museumsforbund

Test at af netævrkets strukturs kapacitet gennem tre delprojekter

Innovative, elektroniske kommunikationsformer og kulturformidlingsformer for et bredt publikum

Fælles, grænseoverskridende udstillingsprojekter

Vidensformidling og uddannelse af frivillige museumsmedarbejdere

Projektbudget

1,19 mio. Euro
Heraf: 75 % tilskud fra Interreg Deutschland-Dänemark

Leadpartner

Museum Lolland-Falster, Danmark