Kulturarvsdage

Kulturarv Kurskultur 2.0 Arbejdspakke 5.2 

Arbejdspakken skal bidrage til en øget interesse for den fælles kulturarv i grænselandet og nabolandets kultur og historie. Hovedmålene er følgende: 

  1. Få flere borgere, særligt børn, unge og børnefamilier, til at bruge museernes formidlingstilbud, så de får et indblik i grænselandets kultur og historie. 
  2. Kvalificere kulturinstitutionernes formidling til besøgende fra nabolandet, så formidlingen tilpasses målgruppernes alder, kulturelle referenceramme og sproglige kompetencer. 
  3. Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne på tværs af grænsen med henblik på netværksdannelse og øget samarbejde. 

AP 5.1 Den gode formidling 

Der skal gennemføres et forløb, der styrker formidlingskompetencerne hos museumsansatte og frivillige, der har med formidling af regionens historie, kunst og kultur at gøre.  

AP 5.2 Styrkelse af netværk 

Kulturarvsdagene skal styrke det museale netværk og formidle en større viden om emnet kulturarv til borgerne. Ovenstående aktiviteter er udvalgt på baggrund af de behov, der blev konstateret i de to Interreg-projekter NORDMUS og KursKultur. 

Alle aktiviteter i AP5 er åbne for interesserede museer fra begge sider af grænsen uagtet deres finansielle og personalemæssige ressourcer.  

Nordmus repræsenteret ved MLF dækker over mindst 10 tyske museer, således at den tyske merværdi i aktiviteterne tænkes ind i planlægningsfasen. Alle aktiviteter vil blive kommunikeret ligeligt ud til målgrupperne på dansk og tysk side. 

Leadpartner og Museum Sønderjylland vil være ansvarlig for gennemførsel af aktiviteter under AP 5.1. Museum Lolland-Falster har ansvaret for AP 5.2 og 5.3. Alle aktiviteter koordineres i et samarbejde med projekt- og netværkspartnerne, der er tilknyttet arbejdspakken 

På baggrund af erfaringer fra projektet NORDMUS skal der arbejdes med at forankre og udvikle det grænseoverskridende samarbejde indenfor kulturarvs- og museumsområdet. 

Arbejdspakken har følgende delmål: 

  1. Styrke netværket og den faglige udveksling mellem kulturinstitutioner 
  2. Forankre det institutionaliserede dansk-tyske museumsforbund og videreudvikle det museale fællesskab med øvrige museer, der ikke er en del af forbundsstrukturen. 
  3. Gennemførsel af fagrelevante og marketingsmæssige aktiviteter, der fremmer det grænseoverskridende samarbejde. 

For at sikre en sammenhæng mellem alle aktiviteter under AP 5 og det påtænkte samarbejde på tværs af programregionen vil der i tilknytning til arbejdspakken blive nedsat en faglig styregruppe.

Kulturarvsdage

Kulturarvsdagene gennemføres i 2019 og 2021. Formålet med kulturarvsdagene er netværksdannelse, fremme af samarbejde mellem deltagerne og øge kendskabet til kulturarvsformidling og strukturer i de forskellige dele af regionen. Programmet for kulturarvsdagene vil være todelt: 

Årskonference 

Årskonference med oplæg omkring kulturarvs relaterede emner for fagpersoner og øvrige interessenter. Der tilstræbes en balance mellem fagforedrag og mere publikumsorienterede indslag, så årskonferencerne også er relevante for offentligheden. 

Spot on! Kulturarv 

Som afslutning på kulturarvsdagene gennemføres et offentligt kulturelt arrangement, som er målrettet et bredt publikum og på varierende vis illustrerer regionens kulturarv. 

 

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark
Tel.: +45 52 51 31 92
E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk